//

Arbråskolans värdeord

Kunskap                                                                                                                                                              

Vi ska arbeta för ett klimat som gynnar inlärning samt förmedla nyttan och värdet av kunskap. Vi visar det genom att vara pålästa och välplanerade med mål och syfte så att lektioner kan utnyttjas till fullo. Vi ska ha tydliga lektionsupplägg och vara tydliga i vår undervisning.

Utbildning  

Vi ska visa eleverna deras egna framsteg och progression. Våra elever ska få hjälp att lyckas. Vi ska arbeta med formativ bedömning, återkoppling och utvärdering. Eleverna ska få arbeta varierat för att utvecklas så mycket som möjligt utifrån sin förmåga och få chans att utveckla alla sina sidor. Vi stöttar och utmanar våra elever. Vi använder pre tests (för att påvisa utveckling). Vi håller och ajour i aktuell och vetenskaplig forskning. Vi låter våra elever utvecklas i sin egen takt men med individuella mål på vägen. Utveckling sker tillsammans.

Relationer                                  

Vi ser varje elev, frågar och lyssnar. Vi verkar för bra och sunda relationer som bygger på ömsesidig respekt i en positiv anda mellan lärare – elev – föräldrar. Våga vara vuxen! Vi ska vara personliga och bjuda på oss själva. För oss är tillit, glädje och humor viktiga ord. Respekt ska vara ömsesidig. Vi ska uppmärksamma alla elever varje dag genom bla samtal, övningar och samspel. 

Trygghet                                                                                                            

Alla barn är allas barn. Vi ska arbeta med värderingar och relationer och för ett tillåtande klassrumsklimat där det är ok att göra och säga fel. Vi är närvarande vuxna som ser alla barn. Gränser skall vara tydliga. För oss är trygghet och goda relationer en förutsättning för kunskapsutveckling.

Tyck till här!