//

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

”Var och en som verkar inom förskolan ska främja aktning för människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, flickor och pojkar, samt solidaritet mellan människor. Inget barn ska i förskolan bli utsatt för diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder, hos barnet eller någon som barnet har anknytning till, eller för annan kränkande behandling. Alla sådana tendenser ska aktivt motverkas” 

Läroplan för förskolan Lpfö-18

Vision och mål 

Nyhedsbackens förskola består av två avdelningar i en mångkulturell enhet med olikheter och variationer där emellan. Hela förskolan strävar efter ett interkulturellt förhållningsätt där olikheter ses som en tillgång. 

Vår vision är att vårförskola ska vara en plats där jämlikhet och jämställdhet står i fokus. Där barn och vuxna möts av respekt och förståelse samt en lyssnande pedagogik med ett öppet klimat som tillåter att såväl pedagoger, vårdnadshavare, barn, chefer och övrig personal ta upp funderingar och ge konstruktiv kritik.

Förskolan ska vara en trygg plats för alla barn. Vårt mål med denna plan är att den ska genomsyra våra verksamheter för att säkerhetsställa att inga former av diskriminering eller kränkande behandling ska förekomma.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Besöksadress:
Nyhedsbacken 18
821 31 Bollnäs

Telefonkontakt:
Gläntan
072-248 76 26
0278-253 80

Skogen/Ängen
072-238 66 18
0278-253 65

Rektor:
 
Biträdande rektor:
 

Ny anmälan om förskoleplats görs via SkolplatsenTyck till här!