Välkommen till Elevhälsan!

Elevhälsans övergripande uppdrag är att bidra till en god lärandemiljö och främja elevers kunskapsutveckling och personliga utveckling. Vår ambition är att arbeta förebyggande.

Uppdraget innebär också att främja hälsan hos alla elever men med särskilt fokus på elever som är i behov av särskilt stöd. Elevhälsan i Bollnäs består av skolläkare, skolsköterskor, skolpsykologer, skolkuratorer, specialpedagoger, talpedagoger och IKT-handledare.

Ta dig tid och knappa runt på sidan så får du veta mer vad vi gör.

Du är alltid välkommen att höra av dig till skolan eller till oss direkt med dina frågor.

Elevhälsans medicinska del

Elevhälsans medicinska del arbetar för att minimera risken att elever av hälsoskäl, både fysiska och psykiska, hindras i sin utveckling. Tillsammans med den övriga elevhälsan och skolpersonalen verkar vi för att barn med särskilda svårigheter och behov får det stöd de behöver till en bra skolgång. Vi medverkar även till att grundlägga sunda levnadsvanor.

Elevhälsans personal har sträng tystnadsplikt.

Om du, som förälder, har frågor eller funderingar, börja med att ta kontakt med ditt barns förskollärare, lärare eller skolsköterska.


 

Vad säger skollagen
Elevhälsan är lagstadgad. I skollagen står bl.a. att:
Elevhälsans medicinska del anordnas för elever i förskoleklass, grundskolan, gymnasieskolan och särskolan.
Elevhälsan har till ändamål att följa elevernas utveckling, bevara och förbättra deras själsliga och kroppsliga hälsa och verka för sunda levnadsvanor hos dem. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas.
Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Den ska omfatta hälsokontroller och enkla sjukvårdsinsatser.
I Elevhälsans medicinska del finns skolläkare och skolsköterskor.


 

Mottagning
Skolsköterskan har regelbunden telefontid och mottagningstid på skolan. Barnen och ungdomarna har då möjlighet att söka upp skolsköterskan på egen hand.

Som förälder kan Du vända dig till skolsköterskan för råd i alla frågor som rör barnets hälsa.

Vill Du träffa skolsköterskan är det säkrast att beställa tid.

Skolläkaren har tidsbeställd mottagning på skolan. Ta kontakt med skolsköterskan för läkartid.

Vid sjukdom och andra hälsoproblem
Elevhälsans medicinska del har inte resurser att ta hand om alla sjukdomsproblem bland skolbarnen. För rådgivning kan Du kontakta skolsköterskan.

Vi tycker också att det är bra om Du kontaktar Elevhälsans medicinska del om Ditt barn har sjukdomsbesvär som har betydelse för skolsituationen, t ex allergi eller infektionsbenägenhet. Vi vill hjälpa till att försöka lösa problem som kan hänga samman med hur Ditt barn har det i skolan, t ex oklar trötthet, magont, misstanke på mobbning m.m.

Vid långvarig eller ofta återkommande sjukdom bör också Elevhälsans medicinska del kontaktas. Elevhälsans medicinska del kan medverka till att undervisning och vistelse i skolan anpassas med hänsyn till elevens hälsoproblem.


 

Samverkan
Skolsköterska och skolläkare samarbetar med övrig skolpersonal i sådana frågor i skolan som rör barnens hälsa. Vi samarbetar även med övrig elevhälsopersonal – specialpedagog, talpedagog, skolpsykolog, skolkurator och SYV - när behov finns. Samarbete kan också ske med landstingets verksamheter vid t ex familjeläkarmottagning, ungdomsmottagning, barnklinik, BUP och habilitering.

Studiehandledning

I Skollagen, kap. 3 §7-12 finns bestämmelser om elevs rätt till särskilt stöd.

Sådant stöd kan för elever med annat modersmål än svenska ges i form av studiehandledning på modersmålet.

Studiehandledning ges till eleven i de ordinarie ämnena och skall syfta till att öka elevens chanser att nå målen. Eleven kan få studiehandledning under ordinarie lektionstid eller utanför lektionstid. Studiehandledning ska ges efter behov och behöver inte vara statiskt återkommande under längre perioder.

Det är ditt barns rektor som beslutar om studiehandledning. Innan studiehandledning ges skall eleven ha ett upprättat Åtgärdsprogram samt en Individuell utvecklingsplan. Beslut om studiehandledning fattas av rektor efter samråd med klass/ämneslärare och modersmålslärare.

Har du frågor om modersmålsundervisning, minoritetsspråk eller studiehandledning!

Kontakta:
Lars Ahlström, Chef för modersmålsenheten
Telefonnummer: 070-663 71 33 eller e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Nationella minoritetsspråk

Enligt Språklagen 2009:600 och 7§ finns fem minoritetsspråk i Sverige.

Dessa är: Finska, Meänkeili, Samiska, Romani Chib och Jiddisch.

Minoritetsspråken är extra skyddade språk vilket innebär vissa undantag från de föreskrifter som reglerar modersmålsundervisningen.

Undantagen är:

-Det finns inget krav om att det måste vara minst fem elever som efterfrågar undervisning.

-Språket behöver inte vara det dagliga umgängesspråket i hemmet.


Har du frågor om modersmålsundervisning, minoritetsspråk eller studiehandledning!

Kontakta:
Lars Ahlström, Chef för modersmålsenheten
Telefonnummer: 070-663 71 33 eller e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Välkommen till modersmålsenheten
Enligt Skollagen 2010:800, 10 kap. 7§ samt 11 kap. 10§ ska elev som har en vårdnadshavare med annat modersmål än svenska erbjudas modersmålsundervisning.

För att vara berättigad till modersmålsundervisning ska språket vara elevens dagliga umgängesspråk i hemmet samt att eleven även ska ha grundläggande kunskaper i språket. Vidare krävs att det finns lämplig lärare att anställa samt att det måste vara minst fem elever som efterfrågar undervisningen.

I Bollnäs kommun erbjuds för tillfället modersmålsundervisning i följande språk:

  • Arabiska
  • Kurdiska
  • Somaliska
  • Persiska
  • Thailändska
  • Engelska
  • Ryska
  • Finska
  • Tigrinia

Om du som vårdnadshavare vill att ditt barn ska läsa modersmål ansöker du om det med hjälp av blanketten här. Formellt är det ditt barns rektor som beslutar om rätten till modersmålsundervisning.

I Bollnäs kommun är modersmålsundervisningen organiserad i en modersmålsenhet som har sin bas på Nyhamre skola. Modersmålslärarna servar elever från kommunens samtliga grundskolor. Modersmålsundervisning kan ges på där eleven går. Är det få elever på en skola som önskar ett språk kan undervisningen ges på annan skola för att på så sätt bilda en större undervisningsgrupp. Om eleven måste åka till annan skola för att få sin undervisning står Bollnäs kommun för elevens resekostnader.

All modersmålsundervisning ska ligga utanför elevens ordinarie schema. Detta för att den inte skall konkurrera med undervisning i andra ämnen.

Nationella minoritetsspråk

För de nationella minoritetsspråken ( Finska, Meänkeili, Samiska, Romani Chib och Jiddisch ) gäller andra regler. Se info om dem till vänster.

Studiehandledning
Modersmålsenheten organiserar studiehandledning för elever med annat modersmål än svenska. Mer information om denna verksamhet finns bland länkarna till vänster.

Har du frågor om modersmålsundervisning, minoritetsspråk eller studiehandledning!

Kontakta:
Lars Ahlström, Chef för modersmålsenheten
070-663 71 33 eller e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Tyck till här!

minasidor puff