I Bollnäs kommun finns fyra kommunala dagbarnvårdare som arbetar med en grupp barn i det egna hemmet. Klicka på respektive område för att få mer information.

Hamre
Västansjö

Gällande fr o m 2011-07-01
Tillämpningsområde

Avgift enligt denna taxa debiteras för barn som erhåller kommunalt anordnad omsorg.

Avgiftspliktiga personer

- Taxan gäller för såväl ensamstående som makar. Med makar skall jämställas man och kvinna som utan
att vara gifta med varandra lever tillsammans och
1. har gemensamt barn
2. ej gemensamt barn men är folkbokförda på samma adress
- Med makar skall också jämställas personer som lever tillsammans i ett homosexuellt förhållande och är folkbokförda på samma adress.
- Föräldrar med gemensam vårdnad och som inte bor ihop, men som barnet bor hos växelvis, kan ha två platser. Vårdnadshavaren är då platsinnehavare av respektive plats. Därmed är var och en ansvarig för sin avgift.

Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg erhålls genom abonnemang

- Avgift utgår för 12 månader per år.
- Vid tidsbegränsad placering gäller att fortsatt placering efter slutdatum ej kan garanteras.
- När familjen erhållit plats i förskoleverksamhet eller skolbarnsomsorg är man skyldig att lämna
inkomstuppgift innan placeringen påbörjas.
- Om familjen inte lämnar inkomstuppgift sker debitering efter den högsta avgiften, f n 1.260 kr/mån. När
inkomstuppgift lämnats justeras avgiften bakåt vid nästföljande månadsskifte.
- Det är förälders skyldighet att anmäla ändrad inkomst. När anmälan inkommit ändras den vid nästföljande
månadsskifte. Anmälan gäller ej retroaktivt.


Inskolning

- Ordinarie avgift betalas från första inskolningsdagen.


Barns sjukdom

- Vid barnets sjukdom medges avdrag efter 14 sammanhängande dagar under förutsättning att kopia av
läkarintyg uppvisas.
- Fr o m 15:e frånvarodagen görs avdrag med 1/30 av månadsavgiften per kalenderdag. Avdrag sker per
kalenderdag.

Taxa

Avgifter i förskoleverksamhet (förskola/familjedaghem)

Barn 1 3 % av inkomsten dock högst 1260 kr per månad
Barn 2 2 % av inkomsten dock högst 840 kr per månad
Barn 3 1 % av inkomsten dock högst 420 kr per månad
Barn 4 ingen avgift Avgifter i skolbarnsomsorg (fritidshem/familjedaghem)

Barn 1 2 % av inkomsten dock högst 840 kr per månad
Barn 2 1 % av inkomsten dock högst 420 kr per månad
Barn 3 1 % av inkomsten dock högst 420 kr per månad
Barn 4 ingen avgift
Klicka här för att beräkna din barnomsorgsavgift!

- Den högsta avgiften i den för barnet aktuella verksamhetsformen betalas för det yngsta barnet i hushållet.
- Den närmast lägre avgiften i den för barnet aktuella verksamhetsformen betalas för det närmast äldre
barnet.
- Från och med det fjärde barnet i hushållet betalas ingen avgift.
- Högsta avgiftsgrundande inkomst är 42 000 kr/mån.
- Från hösten det år barnet fyller 3 år reduceras avgiften för barn i förskola med 1/3 av avgiften.
Reduceringen gäller under perioden 1 september till 31 maj.


Avgiftsgrundande inkomst

Den avgiftsgrundande inkomsten utgörs av hushållets sammanlagda inkomst vid fastställande av avgift.


Inkomsten skall vara styrkt!
Till avgiftsgrundande inkomst räknas:
- inkomst av tjänst
- skattepliktiga förmåner
- arvoden
- föräldrapenning
- sjukpenning
- utbildningsbidrag
- arbetslöshetsersättning/kontant arbetsmarknadsstöd
- konfliktersättning
- introduktionsersättning till flyktingar
- familjebidrag i form av familjepenning
- dagpenning vid repetitionsutbildning
- pensionsförmåner
- livränta
- utbildningsbidrag avseende arbetsmarknadsutbildning
- vårdbidrag för handikappat barn, arvodesdel - handikappersättningen och kostnadsersättning för
merutgifter skall ej medtagas
- familjehemsersättning, arvodesdel
- inkomst av kapital överstigande 5000 kr/år enligt senaste deklaration


Till avgiftsgrundande inkomst räknas inte:

- allmänt eller förlängt barnbidrag
- handikappersättningar
- statligt studiemedel, lånedel
- hemsjukvårdsbidrag
- barnens eventuella inkomster
- underhållsstöd
- studiemedel, bidragsdelen


Avdrag

Från avgiftsgrundande inkomst medges styrkta avdrag för:
- Kostnader för intäkternas förvärvande (punkt 2 förenklad/särskild självdeklaration.)


Egna företagare

Näringsidkare är skyldig att lämna uppgift om nettointäkt av förvärvskällan enligt senaste deklaration. I deklarationens näringsbilagor framgår uppgifterna.
- N1 kod 829, outnyttjat underskott från tidigare år (kod 809) får dock ej medtagas.
- N2 kod 829, outnyttjat underskott från tidigare år (kod 809) får dock ej medtages.
- N3A t o m kod 806, outnyttjat underskott från tidigare år (kod 856 och kod 857) får dock ej medtages.


Uppsägning av plats

- Uppsägning av plats skall alltid ske skriftligt till barn och utbildningsförvaltningen minst en månad i förväg.
- Avgift debiteras alltid under uppsägningstiden.
- Om dagbarnvårdares anställning upphör och ny placering av barnet inte är aktuell, gäller ej reglerna för
uppsägningstid. Detsamma gäller om förskola och fritidshem läggs ned.


Avstängning av plats

- Vid utebliven betalning har kommunen rätt att avstänga barn från förskoleverksamhet och
skolbarnsomsorg.
- Om förälder inte meddelar längre frånvaro (1 mån) eller barnet slutar utan att föräldern säger upp platsen
skall områdeschef/samordnare inom en månad meddela förälder skriftligt att platsen upphör.


Femåring i förskoleklass

- Om en förälder önskar placera sin femåring i förskoleklass skall avgift tas ut för dessa timmar, enligt
gällande avgiftstaxa för 3-5 åringar i förskola.


Övrigt

- Barnen är försäkrade mot olycksfall som inträffar under deras vistelsetid eller på vägen till och från
institutionen eller familjedaghem.
- Anmäl alltid adress- och telefonändring till berörd personal och Barn- och utbildningsförvaltningen.
- För föräldrar som har barn placerade i både kommunal och enskild förskoleverksamhet gäller andra
beslut om avgiften. Kontakta Barn- och utbildningskontoret för vidare information.

För ytterligare upplysning kontakta
Barn- och utbildningskontoret

Britt-Marie Wallberg, tfn 0278-250 07
Christina Bratt, tfn 0278-253 33

Välkommen till Elevhälsan!

Elevhälsans övergripande uppdrag är att bidra till en god lärandemiljö och främja elevers kunskapsutveckling och personliga utveckling. Vår ambition är att arbeta förebyggande.

Uppdraget innebär också att främja hälsan hos alla elever men med särskilt fokus på elever som är i behov av särskilt stöd. Elevhälsan i Bollnäs består av skolläkare, skolsköterskor, skolpsykologer, skolkuratorer, specialpedagoger, talpedagoger och IKT-handledare.

Ta dig tid och knappa runt på sidan så får du veta mer vad vi gör.

Du är alltid välkommen att höra av dig till skolan eller till oss direkt med dina frågor.

Elevhälsans medicinska del

Elevhälsans medicinska del arbetar för att minimera risken att elever av hälsoskäl, både fysiska och psykiska, hindras i sin utveckling. Tillsammans med den övriga elevhälsan och skolpersonalen verkar vi för att barn med särskilda svårigheter och behov får det stöd de behöver till en bra skolgång. Vi medverkar även till att grundlägga sunda levnadsvanor.

Elevhälsans personal har sträng tystnadsplikt.

Om du, som förälder, har frågor eller funderingar, börja med att ta kontakt med ditt barns förskollärare, lärare eller skolsköterska.


 

Vad säger skollagen
Elevhälsan är lagstadgad. I skollagen står bl.a. att:
Elevhälsans medicinska del anordnas för elever i förskoleklass, grundskolan, gymnasieskolan och särskolan.
Elevhälsan har till ändamål att följa elevernas utveckling, bevara och förbättra deras själsliga och kroppsliga hälsa och verka för sunda levnadsvanor hos dem. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas.
Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Den ska omfatta hälsokontroller och enkla sjukvårdsinsatser.
I Elevhälsans medicinska del finns skolläkare och skolsköterskor.


 

Mottagning
Skolsköterskan har regelbunden telefontid och mottagningstid på skolan. Barnen och ungdomarna har då möjlighet att söka upp skolsköterskan på egen hand.

Som förälder kan Du vända dig till skolsköterskan för råd i alla frågor som rör barnets hälsa.

Vill Du träffa skolsköterskan är det säkrast att beställa tid.

Skolläkaren har tidsbeställd mottagning på skolan. Ta kontakt med skolsköterskan för läkartid.

Vid sjukdom och andra hälsoproblem
Elevhälsans medicinska del har inte resurser att ta hand om alla sjukdomsproblem bland skolbarnen. För rådgivning kan Du kontakta skolsköterskan.

Vi tycker också att det är bra om Du kontaktar Elevhälsans medicinska del om Ditt barn har sjukdomsbesvär som har betydelse för skolsituationen, t ex allergi eller infektionsbenägenhet. Vi vill hjälpa till att försöka lösa problem som kan hänga samman med hur Ditt barn har det i skolan, t ex oklar trötthet, magont, misstanke på mobbning m.m.

Vid långvarig eller ofta återkommande sjukdom bör också Elevhälsans medicinska del kontaktas. Elevhälsans medicinska del kan medverka till att undervisning och vistelse i skolan anpassas med hänsyn till elevens hälsoproblem.


 

Samverkan
Skolsköterska och skolläkare samarbetar med övrig skolpersonal i sådana frågor i skolan som rör barnens hälsa. Vi samarbetar även med övrig elevhälsopersonal – specialpedagog, talpedagog, skolpsykolog, skolkurator och SYV - när behov finns. Samarbete kan också ske med landstingets verksamheter vid t ex familjeläkarmottagning, ungdomsmottagning, barnklinik, BUP och habilitering.

Studiehandledning

I Skollagen, kap. 3 §7-12 finns bestämmelser om elevs rätt till särskilt stöd.

Sådant stöd kan för elever med annat modersmål än svenska ges i form av studiehandledning på modersmålet.

Studiehandledning ges till eleven i de ordinarie ämnena och skall syfta till att öka elevens chanser att nå målen. Eleven kan få studiehandledning under ordinarie lektionstid eller utanför lektionstid. Studiehandledning ska ges efter behov och behöver inte vara statiskt återkommande under längre perioder.

Det är ditt barns rektor som beslutar om studiehandledning. Innan studiehandledning ges skall eleven ha ett upprättat Åtgärdsprogram samt en Individuell utvecklingsplan. Beslut om studiehandledning fattas av rektor efter samråd med klass/ämneslärare och modersmålslärare.

Har du frågor om modersmålsundervisning, minoritetsspråk eller studiehandledning!

Kontakta:
Lars Ahlström, Chef för modersmålsenheten
Telefonnummer: 070-663 71 33 eller e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Tyck till här!

minasidor puff