OBS! Tänk på att hög frånvaro påverkar den garanterade undervisningstiden.

Ansökningsblanketten finns här>>>

Basprogram
Förskoleklass:
Informationshämtning från BVC och barnomsorg.
Allmän hälsokontroll (tillväxt, syn, hörsel, hälsouppgift).
Kontroll av vaccinationer.
Information om skolhälsovården.
Hälsosamtal

År 2:
Allmän hälsokontroll (tillväxt, rygg)
Erbjudande om vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund. (gäller barn födda från och med 2002)

År 4:
Allmän hälsokontroll (tillväxt, rygg, hälsouppgift)
Hälsosamtal om bl.a. familjen, kamratrelationer, kost, motion och puberteten.

År 5:
Erbjudande om vaccination mot livmoderhalscancer till flickor

År 6:
Allmän hälsokontroll (tillväxt, rygg)
Erbjudande om vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund. (gäller barn födda till och med 2001)


År 8:
Allmän hälsokontroll (tillväxt, rygg, hälsouppgift)
Livsprofil (hälsosamtal utifrån frågeformulär)
Medicinskt studie- och yrkesval vid behov (medicinska synpunkter på studie- och yrkesval)
Erbjudande om vaccination mot difteri, stelkramp och kikhosta (gäller barn födda från och med 2002)

År 9:
Vaccinationskort utdelas

Gy 1:
Hälsouppgift
Allmän hälsokontroll erbjuds


Vid behov kan ytterligare kontroller tillkomma.


Hälsosamtal

Under skoltiden vill vi att ditt barn ska lära sig förstå enkla samband mellan hur man lever och hur man mår och hur man kan klara enkla sjukdomsproblem. Detta görs genom att samtala om hälsa, både i grupp och i samband med hälsobesöket.

Vad kan skolan göra?
Skolgårdarna ska stimulera till lek och rörelse och skoldagen ska innehålla någon form av fysisk aktivitet. Skollunchen ska vara näringsrik och utbudet i skolkafeterian ska vara hälsosamt.

Vad kan hemmet göra?
Servera frukost, lunch och middag varje dag. Se till att grönsaker och frukt ingår i måltiderna. Minimera småätande mellan huvudmålen. Minska sockerkonsumtionen genom återhållsamhet med glass, godis, läsk och söt saft. Begränsa stillasittande aktiviteter (t.ex. högst 2 timmar/dag vid TV/dator). Stimulera utomhusaktiviteter, lek, rörelse och motion. Gå eller cykla till skolan.

En del hälsoproblem är av det slaget att man inte själv lätt upptäcker dem. Det gäller till exempel nedsatt syn, nedsatt hörsel eller sned rygg. Vid vissa åldrar sker därför en hälsoundersökning riktat mot sådana avvikelser.


 Vaccinationer

 Alla barn i Sverige erbjuds ett gratis vaccinationsprogram mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio, hemofilus influenzae (Hib), mässling, påssjuka och röda hund.

Två av vaccinationerna ges inom Elevhälsans medicinska del .

För barn födda t.o.m. 2001:
År 4: vaccination (DTP) mot difteri, stelkramp, polio och kikhosta.
År 5: Vaccination mot livmoderhalscancer till flickor.
År 6: vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund.

För barn födda fr.o.m. 2002:
År 2: vaccination (MPR) mot mässling påssjuka och röda hund.
År 8: vaccination mot difteri, stelkramp och kikhosta.

För barn som saknar en eller flera vaccinationer erbjuder Elevhälsans medicinska del  gratis komplettering.

Barn som vuxit upp i andra länder saknar ibland helt vaccinationsskydd sedan tidigare. Hela grundimmuniseringen görs då inom Elevhälsans medicinska del .

Vaccinationer utöver de som ingår i det nationella vaccinationsprogrammet kräver läkarordination.

I Bollnäs kommun finns fyra kommunala dagbarnvårdare som arbetar med en grupp barn i det egna hemmet. Klicka på respektive område för att få mer information.

Hamre
Västansjö

Gällande fr o m 2011-07-01
Tillämpningsområde

Avgift enligt denna taxa debiteras för barn som erhåller kommunalt anordnad omsorg.

Avgiftspliktiga personer

- Taxan gäller för såväl ensamstående som makar. Med makar skall jämställas man och kvinna som utan
att vara gifta med varandra lever tillsammans och
1. har gemensamt barn
2. ej gemensamt barn men är folkbokförda på samma adress
- Med makar skall också jämställas personer som lever tillsammans i ett homosexuellt förhållande och är folkbokförda på samma adress.
- Föräldrar med gemensam vårdnad och som inte bor ihop, men som barnet bor hos växelvis, kan ha två platser. Vårdnadshavaren är då platsinnehavare av respektive plats. Därmed är var och en ansvarig för sin avgift.

Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg erhålls genom abonnemang

- Avgift utgår för 12 månader per år.
- Vid tidsbegränsad placering gäller att fortsatt placering efter slutdatum ej kan garanteras.
- När familjen erhållit plats i förskoleverksamhet eller skolbarnsomsorg är man skyldig att lämna
inkomstuppgift innan placeringen påbörjas.
- Om familjen inte lämnar inkomstuppgift sker debitering efter den högsta avgiften, f n 1.260 kr/mån. När
inkomstuppgift lämnats justeras avgiften bakåt vid nästföljande månadsskifte.
- Det är förälders skyldighet att anmäla ändrad inkomst. När anmälan inkommit ändras den vid nästföljande
månadsskifte. Anmälan gäller ej retroaktivt.


Inskolning

- Ordinarie avgift betalas från första inskolningsdagen.


Barns sjukdom

- Vid barnets sjukdom medges avdrag efter 14 sammanhängande dagar under förutsättning att kopia av
läkarintyg uppvisas.
- Fr o m 15:e frånvarodagen görs avdrag med 1/30 av månadsavgiften per kalenderdag. Avdrag sker per
kalenderdag.

Taxa

Avgifter i förskoleverksamhet (förskola/familjedaghem)

Barn 1 3 % av inkomsten dock högst 1260 kr per månad
Barn 2 2 % av inkomsten dock högst 840 kr per månad
Barn 3 1 % av inkomsten dock högst 420 kr per månad
Barn 4 ingen avgift Avgifter i skolbarnsomsorg (fritidshem/familjedaghem)

Barn 1 2 % av inkomsten dock högst 840 kr per månad
Barn 2 1 % av inkomsten dock högst 420 kr per månad
Barn 3 1 % av inkomsten dock högst 420 kr per månad
Barn 4 ingen avgift
Klicka här för att beräkna din barnomsorgsavgift!

- Den högsta avgiften i den för barnet aktuella verksamhetsformen betalas för det yngsta barnet i hushållet.
- Den närmast lägre avgiften i den för barnet aktuella verksamhetsformen betalas för det närmast äldre
barnet.
- Från och med det fjärde barnet i hushållet betalas ingen avgift.
- Högsta avgiftsgrundande inkomst är 42 000 kr/mån.
- Från hösten det år barnet fyller 3 år reduceras avgiften för barn i förskola med 1/3 av avgiften.
Reduceringen gäller under perioden 1 september till 31 maj.


Avgiftsgrundande inkomst

Den avgiftsgrundande inkomsten utgörs av hushållets sammanlagda inkomst vid fastställande av avgift.


Inkomsten skall vara styrkt!
Till avgiftsgrundande inkomst räknas:
- inkomst av tjänst
- skattepliktiga förmåner
- arvoden
- föräldrapenning
- sjukpenning
- utbildningsbidrag
- arbetslöshetsersättning/kontant arbetsmarknadsstöd
- konfliktersättning
- introduktionsersättning till flyktingar
- familjebidrag i form av familjepenning
- dagpenning vid repetitionsutbildning
- pensionsförmåner
- livränta
- utbildningsbidrag avseende arbetsmarknadsutbildning
- vårdbidrag för handikappat barn, arvodesdel - handikappersättningen och kostnadsersättning för
merutgifter skall ej medtagas
- familjehemsersättning, arvodesdel
- inkomst av kapital överstigande 5000 kr/år enligt senaste deklaration


Till avgiftsgrundande inkomst räknas inte:

- allmänt eller förlängt barnbidrag
- handikappersättningar
- statligt studiemedel, lånedel
- hemsjukvårdsbidrag
- barnens eventuella inkomster
- underhållsstöd
- studiemedel, bidragsdelen


Avdrag

Från avgiftsgrundande inkomst medges styrkta avdrag för:
- Kostnader för intäkternas förvärvande (punkt 2 förenklad/särskild självdeklaration.)


Egna företagare

Näringsidkare är skyldig att lämna uppgift om nettointäkt av förvärvskällan enligt senaste deklaration. I deklarationens näringsbilagor framgår uppgifterna.
- N1 kod 829, outnyttjat underskott från tidigare år (kod 809) får dock ej medtagas.
- N2 kod 829, outnyttjat underskott från tidigare år (kod 809) får dock ej medtages.
- N3A t o m kod 806, outnyttjat underskott från tidigare år (kod 856 och kod 857) får dock ej medtages.


Uppsägning av plats

- Uppsägning av plats skall alltid ske skriftligt till barn och utbildningsförvaltningen minst en månad i förväg.
- Avgift debiteras alltid under uppsägningstiden.
- Om dagbarnvårdares anställning upphör och ny placering av barnet inte är aktuell, gäller ej reglerna för
uppsägningstid. Detsamma gäller om förskola och fritidshem läggs ned.


Avstängning av plats

- Vid utebliven betalning har kommunen rätt att avstänga barn från förskoleverksamhet och
skolbarnsomsorg.
- Om förälder inte meddelar längre frånvaro (1 mån) eller barnet slutar utan att föräldern säger upp platsen
skall områdeschef/samordnare inom en månad meddela förälder skriftligt att platsen upphör.


Femåring i förskoleklass

- Om en förälder önskar placera sin femåring i förskoleklass skall avgift tas ut för dessa timmar, enligt
gällande avgiftstaxa för 3-5 åringar i förskola.


Övrigt

- Barnen är försäkrade mot olycksfall som inträffar under deras vistelsetid eller på vägen till och från
institutionen eller familjedaghem.
- Anmäl alltid adress- och telefonändring till berörd personal och Barn- och utbildningsförvaltningen.
- För föräldrar som har barn placerade i både kommunal och enskild förskoleverksamhet gäller andra
beslut om avgiften. Kontakta Barn- och utbildningskontoret för vidare information.

För ytterligare upplysning kontakta
Barn- och utbildningskontoret

Britt-Marie Wallberg, tfn 0278-250 07
Christina Bratt, tfn 0278-253 33

Tyck till här!

minasidor puff