//

Förskolan

Syftet med förskolan är att stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barn en trygg omsorg. Verksamheten utgår från en helhetssyn på barnet och dess behov samt utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

Förskolan ska främja allsidiga kontakter, social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning. Barn från ett år fram till skolstarten får gå i förskolan. De börjar i förskolan vid olika åldrar och deltar under olika lång tid.

I Bollnäs kommun finns både kommunala och fristående förskolor.

Grundskolan

Enligt den svenska skollagen ska alla barn och ungdomar ha tillgång till en likvärdig utbildning oberoende av kön, geografisk hemvist, sociala och ekonomiska förhållanden. I Sverige gäller tioårig skolplikt med rätt till utbildning från sex års ålder. Skolplikten görs i förskoleklass, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller i sameskolan.

Utbildningen i grundskolan ska ge alla elever kunskaper och färdigheter som de behöver för att delta i samhällslivet samt som grund för fortsatt utbildning. Särskilt stöd ska ges till elever som har svårigheter i skolarbetet.

Innehållet styrs av läroplanen och kursplaner i de olika ämnena. Individuella utvecklingsplaner med skriftliga omdömen ska ges under alla skolår och betyg ges från årskurs 6. 

Skolan är avgiftsfri men en obetydlig kostnad kan få tas ut för enstaka inslag.

Tyck till här!

minasidor puff