//

Förskolan

Syftet med förskolan är att stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barn en trygg omsorg. Verksamheten utgår från en helhetssyn på barnet och dess behov samt utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

Förskolan ska främja allsidiga kontakter, social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning. Barn från ett år fram till skolstarten får gå i förskolan. De börjar i förskolan vid olika åldrar och deltar under olika lång tid.

I Bollnäs kommun finns både kommunala och fristående förskolor.

Grundskolan

Enligt den svenska skollagen ska alla barn och ungdomar ha tillgång till en likvärdig utbildning oberoende av kön, geografisk hemvist, sociala och ekonomiska förhållanden. I Sverige gäller tioårig skolplikt med rätt till utbildning från sex års ålder. Skolplikten görs i förskoleklass, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller i sameskolan.

Utbildningen i grundskolan ska ge alla elever kunskaper och färdigheter som de behöver för att delta i samhällslivet samt som grund för fortsatt utbildning. Särskilt stöd ska ges till elever som har svårigheter i skolarbetet.

Innehållet styrs av läroplanen och kursplaner i de olika ämnena. Individuella utvecklingsplaner med skriftliga omdömen ska ges under alla skolår och betyg ges från årskurs 6. 

Skolan är avgiftsfri men en obetydlig kostnad kan få tas ut för enstaka inslag.

Innebär bussen några extra kostnader för vårdnadshavare?

Det kommer inte att bli några extrakostnader för dig.

Hur tänker ni kring säkerhet i trafiken?

För oss handlar det om att förebygga riskerna så mycket som möjligt. Bussarna är utrustade med alkolås, färdskrivare och fartbegränsare.

Verksamheten planeras så att man har god tid på sig.Vi strävar också efter att ha samma chaufför så långt det är möjligt. 

Vad händer om ett barn blir sjukt på bussen?

Vi följer våra vanliga rutiner, men vi måste komma överens om hämtningsalternativ beroende på hur barnet mår (antingen kan du hämta där bussen befinner sig eller så får bussen köra tillbaka till förskolan).

Hur säkrar ni upp utflyktsmålen?

Vi åker endast till utflyktsmål som vår personal besökt i förväg samt där möjligheter och risker är kända.

Vad händer om busschauffören blir sjuk?

Bussbolaget sätter in en ersättare.

Gäller kommunens olycksfallsförsäkring på bussen?

Ja.

Kan längre utflykter än 30 minuters bussturer bli aktuella?

Det är svårt att idag exakt beräkna hur länge en busstur kommer att ta. Det finnas många orsaker, men en riktpunkt är att de dagliga turerna blir runt 15-25 minuter. Sedan kan enstaka turer bli lite längre om man till exempel ska göra ett studiebesök.

Säkrar bussen upp för barn i behov av särskilt stöd?

Ja, på samma sätt som i förskolan. Även barn med fysiska funktionshinder har möjlighet att åka med.

Vilka tider blir det för 15-timmars barnen?

Tre dagar per vecka, tisdag-torsdag, kl 9-15.

Varifrån kommer maten barnen får på bussen?

Det finns en stor flexibilitet hos kostenheten så vi kan hämta mat från olika ställen eftersom vår verksamhet planeras i förväg.

När och hur hämtas maten?

Det är busschauffören som hämtar maten innan barnen hämtas upp på förskolan.

Om någon vårdnadshavare inte ser att det är möjligt?

Du kontaktar rektor som tillsammans med dig kommer fram till en lösning.

Ansökan

Du får bara lämna in en ansökan, men du kan söka flera program i gymnasieskolan på samma ansökan. Detta gäller även om du söker program på annan ort.

Undantag är alla riksidrottsgymnasium och vissa friskolor, där krävs att en fristående ansökningsblankett skickas in förutom den ordinarie gymnasieansökan.

APL

Betyder arbetsplatsförlagd lärande och är 15 veckor på yrkesprogrammen.

Behörig

För att gå på gymnasiet krävs att du är behörig, vilket innebär att

  • till ett yrkesprogram krävs minst betyget E i svenska, engelska och matematik samt fem ämnen till.
  • till ett högskoleförberedande program krävs betyget E i svenska, engelska och matematik samt nio ämnen till. Beroende på vilket högskoleförberedande program du väljer krävs det att du utav de nio ämnena har E i So- eller No-ämnena.

Är du inte behörig erbjuds du att gå Introduktionsprogrammet (IM) eller ansöka om IMPRO plats, som betyder att du studerar på ett yrkesprogram men läser det ämne du inte är behörig i på IM.

Frisökning

Du har möjlighet att söka ett nationellt program i en annan kommun även om programmet finns i din hemkommun eller samverkansområde. Du tas då emot i mån av plats, så kallad andrahandsmottagning och du har inte rätt till inackorderingsstöd.  Nationell idrottsutbildning (NIU) kan ofta bli frisök om gymnasieprogrammet finns på din hemort eller i samverkansområdet.

Hälsa

I en del yrken förekommer det tunga lyft eller kanske arbete med oljor, vatten eller nickel. Det kan vara bra för dig med allergi eller ryggbesvär att tänka på vid valet av program.

Inackorderingsstöd

Går du kommunal gymnasieskola på annan ort gäller följande för att erhålla inackorderingsstöd

  • Du är folkbokförd i Bollnäs kommun och ska studera i annan kommun och kan beviljas inackorderingsstöd under förutsättning att avståndet mellan hemmet och skolorten är minst 45 km och att du bor inackorderad på skolorten.
  • Inackorderingsstöd kan också beviljas för dig som bor i sådan glesbygd att du inte har möjlighet att utnyttja daglig kollektivtrafik för att komma till och från skolan.
  • Du studerar på heltid.
  • Du har inte sökt för dagliga resor (busskort).
  • Du har sökt utbildning som inte finns på hemorten.
  • Du är elev vid riksrekryterande utbildning eller riksidrottsgymnasium.

Går du på en Friskola på annan ort söker du inackorderingsstöd genom CSN och utifrån deras bestämmelser.

Meritvärde

Meritvärdet får du ut genom att lägga ihop värdet av de 16 bästa betygen. Om du har tyska, franska eller spanska som språkval har du 17 betyg, annars har du 16 betyg. Där ger A 20 poäng, B ger 17,5 poäng, C ger 15 poäng, D ger 12,5 och E ger 10 poäng.

Meritvärdet används som urval när programmet har ett begränsat antal elevplatser.

Omval/ändringsval 

Efter att det preliminära beskedet har kommit, har du som elev möjlighet att göra ett omval eller ett ändringsval (gäller inte alla kommuner) fram till maj.

Riksrekryterande

Till riksrekryterande utbildningar får elever söka från hela landet.

Slutbetyg

I juni får du ditt slutbetyg som skickas in och används i den slutliga antagningen till gymnasiet.

Studiebidrag

Utbetalas med 1 250 kr/månaden under tio månader.

 

Elevhälsan i skollagen – uppdraget och viktiga begrepp

Av 2010 års skollag framgår att alla elever från förskoleklass till gymnasiet har rätt till elevhälsa. Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser samt ska främst arbeta hälsofrämjande och förbyggande. Insatserna ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

För elevhälsans arbete ska finnas skolläkare, skolsköterska, skolpsykolog, skolkurator och personal med sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses (SL 2010; 800) 2 kap 25–28 §§. Delar av elevhälsans medicinska och psykologiska insatser regleras av Hälso- och sjukvårdslagen. Särskilda rutiner gäller för skolsköterskorna arbete.

Hälsofrämjande arbete

Det hälsofrämjande arbetet innebär att stärka eller bibehålla elevers fysiska, psykiska och sociala välbefinnande, samt elevers möjligheter till delaktighet och tilltro till sin egen förmåga. Hälsofrämjande arbete kan vara individinriktat, gruppinriktat eller övergripande organisatoriskt. Arbetet kännetecknas av ett salutogent perspektiv. 

Det kan till exempel handla om insatser som bidrar till att skapa en tolerant, positiv och trygg skolmiljö, samarbete med rektor och övrig personal vid utbildningsinsatser, organisationsplanering och organisationsförändringar. Att aktivt delta i arbetet med att kvalitetssäkra skolans värdegrundsarbete och att delta i undervisningen, exempelvis genom att informera elever om reaktioner på och strategier för att möta prestationskrav och stress, om psykologiska och fysiska aspekter på sexualitet och samlevnad, genus- och hbtq-frågor samt främja goda relationer mellan  elever samt mellan elever och skolpersonal. 

Förebyggande arbete

Det förebyggande arbetet görs för att minska risken för ohälsa, genom att  förhindra uppkomst, eller påverka förlopp av fysiska, psykologiska eller sociala problem. Det förebyggande arbetet syftar till att minska riskfaktorers inflytande och samtidigt stärka skyddsfaktorer. 

Det kan till exempel handla om att skolan uppmärksammat att elever blivit kränkta genom sociala medier, och att skolan därför samtalar med eleverna om kränkningar och  riskbeteenden på nätet. Förebyggande arbete kan också vara att åtgärda miljöer i skolan som elever upplever som otrygga. 

Preventionsarbete mot alkohol, narkotika, tobak och doping (ANDT) är ytterligare exempel.

Ett viktigt förebyggande arbete, där elevhälsan kan bidra, är att tidigt identifiera elever som behöver stöd i skolarbetet och, med hjälp av hälsouppgifter, ta fram en bild av elevernas erfarenheter av skolarbetets krav och hur det påverkar hälsan.

Åtgärdande arbete

Åtgärdande arbete innebär att hantera problem och situationer, för en grupp eller för enskild elev, som har uppstått i skolans organisation.

Exempel på åtgärdande arbete kan vara arbete med särskilt stöd och åtgärdsprogram, där flera av elevhälsans kompetenser kan vara involverade.

Utreda

Om det framkommer att en elev riskerar att inte uppnå kunskapskraven kan eleven var i behov av särskilt stöd. Rektor har då ansvar att se till att elevens situation utreds skyndsamt. Utredningens syfte är att ge underlag för att förstå vari elevens svårigheter består och vilka åtgärder som behöver sättas in. Samråd ska ske med elevhälsan, om det inte är uppenbart onödigt. Utredningen kan involvera medicinska, psykologiska, kognitiva, sociala, pedagogiska och relationella faktorer (Skollagen (2010:800) 3 kap 8 §).

Tyck till här!

minasidor puff