Förskola

Syftet med förskolan är att stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barn en trygg omsorg. Verksamheten utgår från en helhetssyn på barnet och barnets behov samt utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap samt förbereda barnen för fortsatt utbildning. Barn från ett år fram till skolstarten går i förskola. De börjar i förskolan vid olika åldrar och deltar under olika lång tid.

I Bollnäs kommun finns både kommunala och fristående förskolor.

 Grundskoleutbildning

Enligt den svenska skollagen ska alla barn och ungdomar ha tillgång till en likvärdig utbildning oberoende av kön, geografisk hemvist, sociala och ekonomiska förhållanden. I Sverige gäller nioårig skolplikt med rätt till utbildning från sju års ålder. Skolplikten kan fullgöras i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller i sameskolan.

Utbildningen i grundskolan ska ge alla elever de kunskaper och färdigheter de behöver för att delta i samhällslivet samt som grund för fortsatt utbildning. Särskilt stöd ska ges till elever som har svårigheter i skolarbetet. Skolan är avgiftsfri men en obetydlig kostnad kan få tas ut för enstaka inslag. Innehållet styrs av läroplan och kursplaner i de olika ämnena. Individuella utvecklingsplaner med skriftliga omdömen ska ges under alla skolår och betyg ges från årskurs 6. 

Skolbibliotekarie - Bollnäs kommun har en skolbibliotekarie som samordnar verksamheten på de kommunala grundskolorna. Tillgång till skolbibliotek fastslås i skollagen och ändringar i läroplanen understryker att det är rektorns ansvar att se till att skollagen följs. Där står t ex att "skolbibliotekets verksamhet ska vara en del i undervisningen för att stärka elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens".

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
0278-256 47


Skolbibliotekariens blogg
http://bollnasblogg.se/skolbiblioteket/

Följ skolbibliotekarien på Instagram
@bollnasskolbibblor
https://www.instagram.com/bollnasskolbibblor/

Övervikt och fetma bland barn och ungdomar har ökat dramatiskt senaste årtiondena i hela västvärlden. Viktökning börjar vanligen i 3-4 års ålder och blir bestående för resten av livet hos 70-80% av de som blivit överviktiga.

Fetma medför medicinska effekter bland annat i form av ökad risk för hjärt- och kärlsjukdom, ledvärk och diabetes vilket i sin tur kan minska livslängd och livskvalité.

Idag är ungefär 15-20 % av svenska skolbarn överviktiga och 3-5 % är feta och ökningen fortsätter. Orsaken till den tilltagande övervikten är ändrade kostvanor, mindre motion och sämre sömnvanor.

Barn behöver sällan gå ned i vikt. Om viktökningen bromsas så kan barnet bli normalviktigt när det sedan växer på längden. Ju tidigare förbättringar i kost- och motionsvanor införs desto bättre blir effekten. Efter det att barnet har växt färdigt fordras mycket stora ansträngningar för att åstadkomma en permanent viktminskning. Förebyggande insatser är därför viktiga.

Man skiljer definitionsmässigt på övervikt, vilket är en risk för att på sikt utveckla sjukdom (isoBMI >25) och på fetma, vilket räknas som en sjukdom, eftersom effekter kan påvisas på blodsocker, blodtryck och blodfetter (isoBMI>30).

Skolan ska underlätta och stimulera goda livsstilsvanor

Förutom idrottslektioner bör skoldagarna innehålla någon form av motion, helst varje dag.
Utbudet i skolcafeterian ska vara hälsosamt.
Skolgårdar ska stimulera till lek och rörelse.
Skollunch ska erbjuda sallad/frukt.

Elevhälsans medicinska insats följer elevernas längd och vikt (i förskoleklass, åk 2, 4, 6, 8 och i gymnasieskolans åk 1). Om eleven visar tecken på alltför kraftig viktuppgång kontaktas föräldrarna för information och erbjudande om uppföljande besök.

Familjen kan vara extra noggrann med

  • Regelbundna måltider (frukost, lunch, middag och mellanmål).
  • Grönsaker och frukt ett par gånger varje dag.
  • Minimera energirika mellanmål som glass, godis, chips, läsk och söt saft.
  • Begränsa stillasittande aktiviteter (t ex högst 2 timmar/dag vid TV/dator)
  • Stimulera utomhusaktiviteter, rörelse och motion.
  • Goda sömnvanor.
  • Gå eller cykla till skolan.


För ytterligare information kontakta din skolsköterska.

I menyn till vänster hittar du information till hemmet

(Denna sida är gemensam för alla förskolor i Hamreområdet)

Tyck till här!